loader

瑞威尔生物科技

  • Revere Biotechnology Co., Ltd

5-磺基水杨酸 97-05-2

  • 瑞威尔生物科技
  • tags: 5-磺基水杨酸,97-05-2

产品信息

中文名 5-磺基水杨酸
中文同义 3-羧基-4-羟基苯磺酸磺基水杨酸;5-磺基水杨酸 二水;二水合磺基水杨酸;2-羟基-5-磺基苯甲酸;磺酸基水楊酸;磺柳酸;邻羟基苯甲酸-5-磺酸;3-磺基水杨酸
英文名 Sulfosalicylic acid
英文同义 5-Sulfosalicylic;Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-;5-sulfo-salicylicaci;cp18121;kalcoloranodizingacid;o-Hydroxybenzoicacid5-sulfonicacid;Salicylicacid5-sulfonicacid;3-CARBOXY-4-HYDROXYBENZENESULFONIC ACID,99%
CAS 97-05-2
分子式 C7H6O6S
分子量 218.18
EINECS 202-555-6
相关类别 生物化学;医药原料;有机原料;化工中间体;致电:13047189721
结构式 5-磺基水杨酸

性质

熔点 120°C
沸点 328.86°C (rough estimate)
密度 1.7563 (rough estimate)
折射率 1.5300 (estimate)
酸度系数(pKa) -0.62±0.50(Predicted)
形态 Liquid
颜色 Clear
NIST化学物质信息 Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-(97-05-2)
EPA化学物质信息 Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo- (97-05-2)